Декларация за съгласие за получаване на маркетингови имейли, бюлетини, промоции, рекламни материали и/или информация за продуктите на ProWebArt.

  • С настоящото изразявам своето изрично съгласието за събирането, съхраняването и обработката на личните ми данни (име, фамилия, имейл адрес) за целите на обработката за получаване на достъп рекламни материали.
  • Декларирам, че съгласието ми е предоставено свободно, конкретно, информирано и недвусмислено по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламента, на ProWebArt в качеството му на администратор на лични данни с правото да съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за целите посочени тук.
  • Съгласен съм да получавам информация от ProWebArt за продукти и услуги, новини и статии, бюлетини, промоции, рекламни материали, както и покани за участие в събития по електронна поща:
  • Информиран съм, че:

– имам право да поискам от ProWebArt да ме уведоми за личните ми данни, които обработва (право на достъп) като отправя запитване до ProWebArt;

– имам право да поискам личните ми данни да бъдат коригирани (право на коригиране) или изтрити (право да бъдеш забравен) по всяко време частично или изцяло (напр. ограничено до използването на моя имейл адрес), като уведомя ProWebArt по електронна поща на [email protected]

– имам право да искам ограничаване на обработването на личните данни и право на възражение срещу обработването по реда и при условията, предвидени в действащите нормативни актове.

– имам право да подам жалба до Комисия за защита на личните данни, ако смятам, че правата ми във връзка с личните ми данни са били нарушени (повече информация е поместена на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/).

  • Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на личните ми данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието.